1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Giấy cam kết tự phá dỡ công trình

Giấy cam kết tự thi công phá dỡ công trình mới nhất hiện nayTrong thực tế có rất nhiều công trình xây dựng trái phép hoặc công trình nằm trong diện phải giải tỏa để chuẩn bị cho các dự án xây dựng mới. Khi nhận được quyết định, các hộ gia đình hoặc doanh nghiệp phải làm giấy cam kết tự phá dỡ công trình. Nếu không thực hiện đúng cam kết này thì cơ quan chính quyền sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế, và toàn bộ chi phí phá dỡ công trình do cưỡng chế vẫn do cá nhân hoặc đơn vị đó chịu. Dưới đây là mẫu giấy cam kết tự phá dỡ công trình được Nhà thầu phá dỡ công trình An Định sưu tầm và chỉnh sửa cho phù hợp với thực tế.

GIẤY CAM KẾT TỰ PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH
KHI NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Kính gởi: - Ủy ban nh ân dân phường (xã, thị trấn):

-Tôi tên:..............................................CMND số:..........................................................................................
do:.....................................................cấp ngày..... tháng........ năm .............................................................
- Địa chỉ thường trú: ............................đường: ............................................................................................
Phường (xã, thị trấn):........................... huyện (thị xã): ................................................................................
Xin cam kết tự phá dỡ và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ khi nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng.
Lý do xin cam kết: để xin phép xây dựng công trình tạm:.................................................................................

........................................................................................................................ ......................................

Tại địa chỉ:..........................................đường: ...........................................................................................
Phường (xã, thị trấn):.......................... huyện (thị xã): ................................................................................
(Thuộc lô, thửa đất số:..............................................................................................................................
Tờ bản đồ số:.........................................................................................................................................).

………….., ngày …… tháng …… năm ……
Người làm đơn
(ký tên)

Xác nhận của UBND phường (xã, thị trấn): .........................................................................................................................................................................


……, ngày …… tháng …… năm ……
TM. UBND PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN) CHỦ TỊCH
(ký tên - đóng dấu)