1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Đảm bảo chất lượng công trình

Đảm bảo chất lượng công trìnhĐảm bảo chất lượng liên quan đến quá trình quản lý để xác định thiết kế của tổ chức, mục tiêu và các nguồn tài nguyên, các nhóm dự án, cơ quan tài trợ, tiêu chuẩn hoạt động và thông tin phản hồi về hoạt động của dự án, hành động thích hợp để đối phó với những sai lệch, tất cả các bước cần thiết để nâng cao nhận thức chất lượng ở tất cả các cấp và trong tất cả các bộ phận của tổ chức dự án.

Một chương trình đảm bảo chất lượng điển hình như sau:

- Cơ cấu tổ chức của nhóm dự án và bộ phận đảm bảo chất lượng công trình
- Trách nhiệm và quyền hạn của các nhân viên tham gia khác nhau
- Xác định các nhân viên phối hợp
- Chất lượng và chương trình của mình
- Giáo dục và nhận thức về chất lượng
- Vòng tròn chất lượng
- Đào tạo
- Thiết lập MIS ( hệ thống quản trị doanh nghiệp) cho chất lượng
- Điều tiết kỹ thuật và giải quyết tranh chấp
- Chuẩn bị các hướng dẫn sử dụng đảm bảo chất lượng và danh sách kiểm tra của họ
- Thủ tục khảo sát nhà cung cấp
- Thủ tục giám sát nhà cung cấp


ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC / ĐƠN VỊ

Tại công trường xây dựng nói chung là một kỹ sư kiểm tra chất lượng chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng. Anh ta có bốn chức năng chủ yếu như sau:

- Thiết lập các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật
- Đánh giá nguyên vật liệu, quy trình và kết quả đầu ra thông qua xét nghiệm thích hợp, kiểm tra, vv
- Thẩm định nguy cơ thất bại với những tiêu chuẩn và diễn biến khi tiêu chuẩn không được coi trọng
- Cải thiện các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật lập kế hoạch.


Chức năng kỹ sư quản lý chất lượng bao gồm:

- Phát triển các chi tiết kỹ thuật
- Tương tác với các nhà thiết kế dự án
- Độ tin cậy và thử nghiệm phát triển
- Nghiên cứu khả năng xử lý
- QC nguyên liệu đầu vào
- Kiểm tra chất lượng nhà cung cấp và phát triển hệ thống nhà cung cấp
- Lập kế hoạch chất lượng để kiểm soát quá trình xây dựng
- Thanh tra, kiểm tra trong quá trình xây dựng
- Tương tác trao đổi thông tin với các dịch vụ kỹ thuật


Hồ sơ và thủ tục

- Thủ tục QC
- Thủ tục kiểm soát tài liệu
- Trong xây dựng quy trình kiểm soát bản vẽ
- Thủ tục kiểm soát không phù hợp

Diễn đàn xây dựng quốc tế 2010